Obrada podataka naučnih studija u zdravstvenim naukama

Informacije o predmetu

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Akademske studije II ciklusa zdravstvene njege – master. Studije traju 2 semestara, 60 ESPB.

 

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 5

 

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

 

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je osposobiti studenata za evaluaciju svog i tuđeg rada primjenom statističko-analitičkih postupaka, dizajniranje jednostavnih istraživanja radi unaprjeđenja kvaliteta svoga rada, kritično čitanje stručne literature kako bi mogli razumjeti postupke medicine zasnovane na naučnim saznanjima.

 

Metode nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, seminari, konsultacije

 

Obaveze studenta: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu

 

Kompentencije: Student će posjedovati sledeća znanja i vještine: prikupljanja medicinskih podataka, poznavanje biostatističkih metoda, alata, tehnika, računskih veština i pravila pisanja potrebnih za: statističko zaključivanje, njegovu ulogu i ograničenja u naučnom radu i praksi, praksu čitanja statističkih aspekata publikovanih radova i druge literature, vježbanje i sticanje iskustva u realizovanju jednostavnih deskripcija, ocjenjivanja, testiranja hipoteza i statističkog modelovanja, sticanje znanja o vjerovatnoći i statistici potrebnih kao priprema za mnogo specijalizovanija znanja u ovoj oblasti i pisanje i izlaganje cijelog procesa analize sa posebnim osvrtom na interpretaciju rezultata.

 

Literatura:

  1. Janošević S, Dotlić R, Erić-Marinković J. Medicinska statistika. Medicinski fakultet Beograd 2000.
  2. Grujić V, Jakovljević Đ, urednici. Primjena statistike u medicinskim istraživanjima. Četvrto izdanje. Medicinski fakultet Novi Sad 2007.