Informatika u biomedicini

Informacije o predmetu

 

Status predmeta Semestar Fond časova SRS  ESPB Školska godina
 obavezni I  30 75  8 2015/2016

 

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Doktorske akademske studije III ciklusa iz Biomedicinskih istraživanja. Studije traju 6 semestara, 180 ESPB.

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu nova ili unaprede prethodno stečena znanja u oblasti poznavanja arhitekture i funkcionisanja savremenih računarskih sistema; da nauče da koriste računarske resurse u prikupljanju, klasifikovanju i obradi naučnih informacija; da nauče osnovne principe detekcije i prikupljanja podataka sa mernih i vizualizacionih uređaja, kao i njihove obrade i prikazivanja; da steknu osnovna znanja u oblasti prenosa i razmene podataka skupa na osnovu uzorka).

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Nataša Milić, Milan Gajić, stručni saradnik, Mr Srđan Mašić, viši asistent

Ishodi predmeta: znanja, vještine i stavovi

Znanja i veštine koje će student steći: sposobnost za analizu i sintezu relevantnih podataka; multidisciplinarni pristup u planiranju istraživanja i sposobnost za timski rad; samostalno pretraživanje biomedicinskih baza podataka i prikupljanje, klasifikovanje i obrađivanje naučnih informacija; samostalno korišćenje MS Office programskog paketa; kreiranje grafičke prezentacije podataka; poznavanje principa detekcije, registrovanja, obrade i prikaza bioloških signala; samostalno definisanje problema; kreiranje algoritma i dijagrama toka računarske obrade podataka u rešavanju postavljenog problema; poznavanje funkcionisanja prenosa i razmene podataka.

Sadržaj predmeta

Predavanja

OBLAST 1. ARHITEKTURA SAVREMENIH RAČUNARSKIH SISTEMA. Centralna procesorska jedinica. Memorija. Ulazni i izlazni uređaji. Magnetni i drugi medijiza beleženje i čuvanje podataka. Računarske mreže Sistemski softver. Aplikativni softver. Analogno digitalna konverzija podataka
OBLAST 2. BIOMEDICINSKE BAZE PODATAKA. Organizacija baza podataka. Pretraživanje, prikupljanje, klasifikovanje i obrada informacija. Najpoznatije i najčešće korišćene biomedicinske baze podataka (MEDLINE, EMBASE, PubMed). Rešavanje postavljenih zadataka
OBLAST 3. MS OFFICE PROGRAMSKI PAKET. MS Office. MS Word. Pisanje, formatiranje i štampanje dokumenata. MS Excell. Kreiranje tabela za unakrsna izračunavanja i rad sa njima, generisanje grafičkih prikaza dobijenih iz podataka sadržanih u tabelama. MS Access. Relacione baze podataka. Kreiranje baze podataka. Pretraživanje baze podataka po zadatim parametrima. Power Point. Kreiranje grafičke prezentacije podataka, kreiranje različitih vrsta objekata u prezentaciji.
OBLAST 4. GLOBALNA RAČUNARSKA MREŽA – INTERNET. Istorijat. Struktura Interneta. Serveri i klijenti. Internet provajderi. Internet servisi. Resursi Interneta. Internet komunikacije. Elektronska pošta. Internet pretraživači. Podešavanja računara za pristup Internet resursima
OBLAST 5. DETEKCIJA, REGISTROVANJE, OBRADA I PRIKAZ BIOLOŠKIH SIGNALA. Vrste bioloških signala. Potencijal mirovanja i akcioni potencijal. Prenos impulsa u nervima i mišićima. Generisanje i prenos peristalktičkog talasa u šupljim organima. Detekcija i uređaji za detekciju bioloških signala. Filtriranje i obrada detektovanih signala i njihov prikaz. EKG, EEG, EMG.
OBLAST 6. MERNI I VIZUELIZACIONI UREĐAJI U BIOMEDICINI. Principi funkcionisanja gama brojača, fluorometara, luminometara, fotometara, spektrofotometara. Principi detekcije, registrovanja podataka, obrade i prikaza slike kod medicinskih uređaja. Emisiona tomografija pojedinačnim fotonima i pozitronska emisiona tomografija. Digitalna radiografija. Obrada slika i DICOM standard. Računarska obrada podataka i simulacija procesa. Osnovni pojmovi vezani za programiranje. Računarska simulacija bioloških procesa. Baze znanja i ekspertni sistemi. Neuronske mreže. Računarska podrška u donošenju odluka. Arteficijalna inteligencija. Telemedicina. Interaktivna fiziologija. Telekardiologija. Telemedicina u elektrostimulaciji srca. Telehirurgija sa 3D podrškom. Telepatologija. Teleoftalmologija. Telepsihijatrija. Telemedicina u ortopediji. Teledermatologija. Teletraumatologija. Telegastroenterologija.

Studentski istraživački rad

Upoznavanje sa arhitekturom i organitacijom fakultetskog računarskog informacionog sistema. Pretraživanje biomedicinskih baza podataka, prikupljanje, klasifikovanje i obrada dobijenih informacija. Rad u MS Ofis paketu. Rad na internetu i rukovanje elektronskom poštom. Detekcija, registrovanje, obrada i prikaz bioloških signala na odabranim mernim uređajima i instrumentima u biomedicini. Planiranje, organizovanje i učešće jedne telemedicinske konferencije u timskom radu.

Metode izvođenja nastave: Predavanja, studentski istraživački rad u vidu seminara

Preporučena literatura:

 1. Milić N i dr. Biomedicinska informatika. Medicinski fakultet Foča, 2017.
 2. Bashshur RL, ed. Telemedicine: theory and practice. Springfield: Charles Thomas, 1997
 3. Karakawa M, Igarashi K. A Mathematical Approach to Cardiovascular Disease. Kokuseido Publishing Co.Ltd., Hongo, Bunkyo, Tokyo, 1998.
 4. Jevtović Isidor M, Telemedicina : budućnost koja je već počela: Kragujevac : Medicinski fakultet, 2001.
 5. Chester A. Getting started with Excel for Windows. Liberty Hall, 1999.
 6. Chester A. Getting started with PowerPoint for Windows. Liberty Hall, 1999.
 7. Chester A. Getting started with Word for Windows. Liberty Hall, 1999.
 8. Bronzino JD, ed. The Biomedical Engineering. Handbook. Boca Raton: CRC Press and IEEE Press, 1995.
 9. Ingram D, Bloch R, eds. Mathematical methods in medicine Part 1 and Part 2. Wiley Interscience Publication, 1984.
 10. Shortliffe EH, Perreault LE, eds. Medical Informatics. Computer Applications in Health Care and Biomedicine. 2nd ed. Berlin: Springer, 2001.
 11.  Hudson B. Getting Started with Microsoft Powerpoint 2000 for Windows, USA Liberty Hall Ltd, 2000

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

 • aktivnost na nastavi: 20 bodova
 • kolokvijum: 30 bodova
 • završni ispit: 50 bodova

≤50=5, 51-60=6, 61-70=7, 71-80=8, 81-90=9 i 91-100=10

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Nataša Milić