Informatika u biomedicini

Informacije o predmetu

 

Status predmeta Semestar Fond časova SRS  ESPB  
 obavezni I  30 75  8  

 

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Doktorske akademske studije III ciklusa iz Biomedicinskih istraživanja. Studije traju 6 semestara, 180 ESPB.

Cilj predmeta

Cilj nastave je da studente upozna sa elementarnim konceptima i pojmovima iz oblasti medicinske informatike, kao i osnovnim metodama medicinskog odlučivanja koje omogućuju definisanje okvira zdravstvenog problema, s jedne, definisanje problema samog istraživanja, s druge, i identifikaciju informacija koje će u njihovom rješavanju igrati važnu ulogu, sa treće strane. Vještine pretraživanja iz, ali i generisanja podataka za, različite baze podataka i znanja, obezbjeđuju dobijanje relevantnih informacija. Navedene vještine istovremeno pretpostavljaju i kritičku evaluaciju i sintezu informacija u njima.

Ishod predmeta

Studenti će biti osposobljeni za korišćenje različitih sistema za pretraživanje biomedicinskih referenci, procjenu valjanosti medicinskih informacija u biomedicinskim istraživanjima, kao i njihovu kritičku evaluaciju i sintezu, te njihovog korišćenja u medicinskom odlučivanju. Pored toga steći će znanje o generisanju novih istraživačkih informacija neophodnih ovakvim sistemima.

Sadržaj predmeta

Predmet je usmjeren na upoznavanje značaja biomedicinskih informacija, ispitivanje njihove valjanosti, kritičku evaluaciju i sintezu, uz korišćenje dogovorenih standarda i potrebne informaciono-komunikacione tehnologije. Glavne teme su: Informacije i njihov značaj u medicinskim istraživanjima i medicinskoj praksi. Generisanje medicinskih informacija (baze medicinskih i biomedicinskih informacija, pretraživanje i korišćenje); Strategije pretraživanja za dobijanje relevantnih medicinskih informacija i odlučivanje na osnovu istih; Analitičke metode i alati za evaluaciju i sintezu dokaza u tipičnim medicinskim studijama (dijagnostičkim, studijama intervencija, prognostičkim, etiološkim / studijama o neželjenim događajima, sistematskim pregledima, analizama odlučivanja i ekonomskim evaluacijama).

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Nataša Milić, Doc. dr Srđan Mašić,  Milan Gajić, stručni saradnik.

Metode izvođenja nastave: Predavanja, studentski istraživački rad u vidu seminara

Preporučena literatura:

 1. Milić N i dr. Biomedicinska informatika. Medicinski fakultet Foča, 2017.
 2. Bashshur RL, ed. Telemedicine: theory and practice. Springfield: Charles Thomas, 1997
 3. Karakawa M, Igarashi K. A Mathematical Approach to Cardiovascular Disease. Kokuseido Publishing Co.Ltd., Hongo, Bunkyo, Tokyo, 1998.
 4. Jevtović Isidor M, Telemedicina : budućnost koja je već počela: Kragujevac : Medicinski fakultet, 2001.
 5. Chester A. Getting started with Excel for Windows. Liberty Hall, 1999.
 6. Chester A. Getting started with PowerPoint for Windows. Liberty Hall, 1999.
 7. Chester A. Getting started with Word for Windows. Liberty Hall, 1999.
 8. Bronzino JD, ed. The Biomedical Engineering. Handbook. Boca Raton: CRC Press and IEEE Press, 1995.
 9. Ingram D, Bloch R, eds. Mathematical methods in medicine Part 1 and Part 2. Wiley Interscience Publication, 1984.
 10. Shortliffe EH, Perreault LE, eds. Medical Informatics. Computer Applications in Health Care and Biomedicine. 2nd ed. Berlin: Springer, 2001.
 11.  Hudson B. Getting Started with Microsoft Powerpoint 2000 for Windows, USA Liberty Hall Ltd, 2000

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

 • aktivnost na nastavi: 20 bodova
 • kolokvijum: 30 bodova
 • završni ispit: 50 bodova

≤50=5, 51-60=6, 61-70=7, 71-80=8, 81-90=9 i 91-100=10

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nataša Milić