Medicinska statistika

Informacije o predmetu

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Integrisane akademske studije Medicine. Studije traju 12 semestara, 360 ESPB.

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 4

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

Ciljevi izučavanja predmeta: Nastava je predviđena tako da daje osnovna korisna znanja iz oblasti medicinske statistike u cilju razvijanja analitičkog razmišljanja budućih ljekara. Pored ovoga ima za cilj da pruži osnovna znanja iz medicinskog zaključivanja, odlučivanja i vještina elektronske komunikacije i razmjene informacija.

Metode nastave i savladavanja gradiva: Praktična nastava. Seminari i konsultacije

Obaveze studenta: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i polože kolokvijume i test

Literatura:

  1. Medicinska statistika, S. Janošević, R. Dotlić, J. Marinković, Medicinski fakultet u Beogradu, 2000
  2. Literatura koja je objavljena u elektronskom obliku na internet sajtu Medicinskog fakulteta