Informatika u medicini

Informacije o predmetu

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Integrisane akademske studije Medicine. Studije traju 12 semestara, 360 ESPB.

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 1

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

Ciljevi izučavanja predmeta: Ima za cilj da uvede studenta u korišćenje praktičnih alata za pretraživanje medicinskih baza znanja,koristi mogućnosti elektronskog učenja i kompjuterski potpomognutog učenja, kao i da pruži osnovna znanja iz medicinskog zaključivanja, odlučivanja i vještina elektronske komunikacije i razmjene informacija.

Metode nastave i savladavanja gradiva: Vježbe i konsultacije

Obaveze studenta: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu ,polože kolokvijume i urade seminarski rad

Literatura:

  1. Milić N i dr. Biomedicinska informatika. Medicinski fakultet Foča, 2017;
  2. Erić-Marinković J., Kocev N. „Medicinska informatika";
  3. Erić-Marinković J., Kocev N.,Simić S., Božović Z., Dačić M." Mali rečnik informatike u medicini i zdravstvu"